BANNER1

önüm

Önümlerimiz Russiýa, Päkistana, BAE-e eksport edildi ...

 • JLY-04 seriýasy Beton ýokary netijelilik nasos serişdesi

  JLY-04 seriýasy Beton ýokary netijelilik nasos serişdesi


  JLY-04Beton ýokary netijelilik nasos serişdesiýokary netijelilikli suw azaldýan we güýçlendiriji serişde, yza çekiji, plastifikator, howa geçiriji serişde we beýleki komponentler bilen birleşdirilýär. GB8076-2008 “Beton garyndysy - nasos serişdesi” standartyna laýyk geliň.Uzak aralyga daşamak we täjirçilik betony ýerinde nasoslamak üçin ýörite döredilen goşundy.

  Önümiň jikme-jigi
 • JLY-03 seriýaly polikarboksilat superplastifikator (Irki güýç görnüşi)

  JLY-03 seriýaly polikarboksilat superplastifikator (Irki güýç görnüşi)


  JLY-03 seriýasy Irki güýç görnüşi ekologiýa taýdan arassa täze nesil ýokary öndürijilikli polikarboksilat efir superplastifikatorydyr.Polikarboksilat superplastifikator bilen sementiň molekulasynyň arasyndaky reaksiýa, polikarboksilatyň ýörite gurluş molekulasyny taslamak, sement granulalarynyň gidron bilen birleşmegini öňe sürmek, gidrasiýa gutarmak we başlangyç güýji ýokarlandyrmak.

  Önümiň jikme-jigi
 • JLY-02 seriýaly polikarboksilat superplastifikator (Süýşmegi saklamagyň görnüşi)

  JLY-02 seriýaly polikarboksilat superplastifikator (Süýşmegi saklamagyň görnüşi)


  JLY-02 çöketligi saklaýyş görnüşi ekologiýa taýdan arassa täze nesil performanceokary öndürijilikli suw azaldyjy.PCE-iň molekulýar zynjyr görnüşi tarak görnüşinde.PCE molekulasynyň esasy zynjyry sement bölejikleriniň üstüne siňýär, bu gidrasiýa täsir edip biler, akymlylygy ýokarlandyryp biler;Sement bölejikleri bilen gurşalan şaha zynjyrlary, adaty suw azaldýan serişdelerden düýpgöter tapawutlanýan steriki päsgelçilikde we elektrostatik repulsiýada goşa rol oýnaýar.Şeýlelik bilen ýokary öndürijilikli polikarboksilat efir esasly superplastifikator has gowy dispersiýa we suwy azaltmak täsirine eýe, Süýşmegi saklamak ukybyna aýratyn eýeçilik edýär.

  Önümiň jikme-jigi
 • JLY-01 seriýaly polikarboksilat superplastifikator (Suwy azaldýan görnüş)

  JLY-01 seriýaly polikarboksilat superplastifikator (Suwy azaldýan görnüş)


  JLY-01 suwy azaldýan görnüş seriýasy ekologiýa taýdan arassa täze nesil superplastifikator.Onda polikarboksilat efir polimerleri bar we suwuň aşa ýokary peselmegi we adaty superplastifikator bilen deňeşdirilende çöketligiň saklanmagyny ep-esli gowulandyrmak üçin ýörite düzülendir.Hlorid ýok we Hytaýyň GB 8076-2008 standartyna laýyk gelmek üçin düzüldi.Ykrar edilen halkara ülňülerine laýyk gelýän Portland sementleriniň hemmesi bilen gabat gelýär.

  Önümiň jikme-jigi
 • JLY-01 seriýaly polikarboksilat superplastifikator (Suwy azaldýan görnüş) -1

  JLY-01 seriýaly polikarboksilat superplastifikator (Suwy azaldýan görnüş) -1


  Beton in engineeringenerçiliginde ýokary öndürijilikli polikarboksil turşusy superplastifikator giňden ulanylýar.Diňe sementiň we suwuň mukdaryny azaltmak bilen çäklenmän, betonyň işleýşini ep-esli ýokarlandyryp, taslamanyň hilini ýokarlandyryp, taslamanyň bahasyny azaldyp, energiýa sarp edip, daşky gurşawa hapalanmaz.

  Önümiň jikme-jigi
 • HPEG-2400 Polikarboksilat superplastifikator polieter monomer

  HPEG-2400 Polikarboksilat superplastifikator polieter monomer


  HPEG ýokary öndürijilikli suwy azaldýan görnüşi we polikarboksilat superplastifikatoryny öndürmek üçin esasy çig mal (polikarboksilat efir monomer) bolup, esasy çig mal hökmünde metally alkogol we etilen epoksid bilen öndürilýär.

  Önümiň jikme-jigi
 • JLY-07 seriýasy Natriý glýukonaty

  JLY-07 seriýasy Natriý glýukonaty


  JLY-07 Natriý glýukonat, glýukon kislotasynyň natriý duzy diýlip hem bilinýär, C6H11NaO7 himiki formulasy bilen organiki madda.Bu ak poroşok, zäherli däl we ýylylyk durnuklylygynda gowy.Şonuň üçin suwda gaty ereýär, alkogolda (etanol) biraz ereýär, efirde eräp bilmeýär.Mundan başga-da, natriý glýukonat gurluşyk pudagy, dokma önümçiligi we boýag, azyk senagaty, lukmançylyk senagaty, elektroplatasiýa we film önümçiligi we ş.m. ýaly köp ugurlarda elmydama möhüm rol oýnaýar.Elbetde, ulanylyş perspektiwasy gaty giňdir.

  Önümiň jikme-jigi
 • JLY-05 seriýaly polikarboksilat superplastifikator (poroşok)

  JLY-05 seriýaly polikarboksilat superplastifikator (poroşok)


  JLY-05 Polikarboksilat superplastifikator, täze bir proses tarapyndan öndürilen tozan polikarboksilat ýokary öndürijilikli superplastifikator.Ajaýyp toplumlaýyn görkezijisi, oňat ýaýramagy, suwuň peselmegi, dürli sementlere oňat uýgunlaşmagy we daşky gurşawa arassa. Polikarboksilat superplastifikatory esasan suwuk ýagdaýdadyr, soňky döwürde tehnologiýanyň kämilleşmegi sebäpli degirmen prosesi gowulaşdy we polikarboksilat superplastifikator tozy has ýygylaşdy.Munuň tersine, poroşok ýagdaýynda polikarboksilat superplastifikator transportdan müşderiniň ulanmagyna çenli köp amatlylygy üpjün edýär we poroşok polikarboksilat superplastifikator şeýle önümleriň ösüş tendensiýasyna öwrüldi. agent we has arassalygy bilen önüm öndürýär.Önüm öndürijiligi nukdaýnazaryndan ýokary arassa tozan polikarboksilat superplastifikatory az dozada, ýokary täsirli komponentlerde we saklanyşyň gowy ýerine ýetiriliş aýratynlyklaryna eýedir, bu bolsa müşderileriň çykdajylaryny hasam azaldar.

  Önümiň jikme-jigi
 • JLY-06 seriýasy highokary öndürijilikli howa geçiriji suw azaldyjy

  JLY-06 seriýasy highokary öndürijilikli howa geçiriji suw azaldyjy


  JLY-06 seriýaly howa geçiriji suw reduktorynyň düzüminde hlor ýok, az aşgar, gijikdirilen garynlaşma we pes ýitgi ýok.Howa geçiriji suwy azaldýan mukdarda betonyň üstki dartyş güýjüni ep-esli azaldyp, betonyň işleýşini gowulaşdyryp, gan akmagy we bölünmegi azaldyp, betonyň geçirijiligini, doňdurma garşylygyny we berkligini ýokarlandyryp biler.Suw tygşytlylygy, portlar, duralgalar, sowadyjy diňler we ş.m. ýaly ýokary çydamlylyk talaplary bolan beton taslamalar üçin amatly.

  Önümiň jikme-jigi
 • JLY-04 seriýasy Beton ýokary netijelilik nasos serişdesi

  JLY-04 seriýasy Beton ýokary netijelilik nasos serişdesi


  JLY-04Beton ýokary netijelilik nasos serişdesiýokary netijelilikli suw azaldýan we güýçlendiriji serişde, yza çekiji, plastifikator, howa geçiriji serişde we beýleki komponentler bilen birleşdirilýär. GB8076-2008 “Beton garyndysy - nasos serişdesi” standartyna laýyk geliň.Uzak aralyga daşamak we täjirçilik betony ýerinde nasoslamak üçin ýörite döredilen goşundy.

  Önümiň jikme-jigi
has köp >>

biz hakda

Şandong Jinlwye hakda

kompaniýasy

näme edýäris

Shandong Jinlvye New Material Co., Ltd.

ylmy gözlegleri, ösüşi, önümçiligi, satuwy we hyzmaty birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Esasan suwuk polikarboksilat superplastifikator, poroşok polikarboksilat superplastifikator, monomer, natriý glýukonat we ş.m.

 

has köp >>

şahadatnamasy

 • şahadatnama-1
 • şahadatnama-2
 • şahadatnama-3

amaly

Önümler köp möhüm taslamalarda üstünlikli ulanyldy

 • , 000ylda 20,000 tonna guradyjy önümçilik liniýasy 1

  , 000ylda 20,000 tonna guradyjy önümçilik liniýasy

 • 24 sagat onlaýn hyzmat 24

  24 sagat onlaýn hyzmat

 • , 000ylda 10,000 tonna awtomatiki önümçilik liniýalary 3

  , 000ylda 10,000 tonna awtomatiki önümçilik liniýalary

 • 11 ýyldan gowrak tejribe 11+

  11 ýyldan gowrak tejribe

 • Exporturt 30+

  Exporturt

habarlar

Iň soňky habarlarymyzy has giňişleýin öwreniň

Exporturt

Polikarboksil turşusynyň molekulýar agramynyň amaly aýratynlyklaryna täsiri

Polimeriň otnositel molekulýar agramy sementiň ýaýramagyna gaty möhüm täsir edýär.

Greenaşyl beton

Sorag: Durnukly ýa-da ýaşyl beton hakda köp eşidýäris, ýöne bu hakykatdanam nämäni aňladýar?Jogap: Bu sorag 2016-njy ýylda beton dünýäsiniň hünärmenleri bilen ertirlik naharynda ýüze çykdy we ýygnanan BASF hünärmenleriniň käbir pikirleri bardy ....
has köp >>

Taýýar garyşyk awtoulag näçe wagtlap garaşyp biler?

SORAG: Recentlyakynda düýbüne ýörite garyndyny gowşurdyk.Potratçy çalt ýerleşdirilmegine garaşýardy we ähli ýük awtoulaglarynyň taslama başynda işe girmegini buýurdy.Döküşe başlamazdan ozal baş potratçynyň howpsuzlyk işgäri ...
has köp >>